Menu

O MAS Cínovecko

MAS CÍNOVECKO, o. p. s. byla založena v roce 2008 třemi zakladateli – Obcí Proboštov, Obcí Novosedlice a Obcí Dubí. 

MAS CÍNOVECKO, o.p.s. vznikla 30. dubna 2008 uzavřením zakládací smlouvy tří obcí (Dubí, Novosedlice, Proboštov). Myšlenka na založení subjektu pro řízené plánování regionálního rozvoje vznikla v roce 2003, kdy byl založen Mikroregion Cínovec sdružující obce této krušnohorské příhraniční oblasti. MAS převzala na sebe mnohé úlohy svého předchůdce, mikroregionu. Původním cílem bylo společně řešit otázky životního prostředí, negativních sociálních jevů, silného zatížení území mezinárodní kamionovou dopravou a likvidace a zpracování odpadů. V roce 2006 zpracoval mikroregion první místní rozvojovou strategii, ve které vymezil hlavní priority území: vytváření nových pracovních příležitostí, zlepšování vzhledu obcí, stavu krajiny a zachování přírodních hodnot, zlepšování dopravní a technické infrastruktury a zvyšování vzdělanosti jeho obyvatel.  Tato strategie byla aktualizována v souvislosti se vznikem místní akční skupiny a jako „Integrovaná strategie rozvoje MAS CÍNOVECKO o. p. s. se stala základním dokumentem pro rozvoj území v programovém období 2007-2014. MAS také mohla zapojit i další subjekty z řad podnikatelů i neziskových organizací. Do tvorby této strategie byla v rámci veřejné diskuse zapojena většina venkovských aktérů – bydlících nebo podnikajících na území MAS. Ta se v průběhu své další činnosti stala významnou složkou při její realizaci a pomoci žadatelům a realizátorů projektů financovaných z i z regionálních, národních, ale především evropských dotačních zdrojů.

 • V současné době na sebe obecně prospěšná společnost váže 23 partnerů rozčleněných do pěti zájmových skupin: 
 • Obce a města
 • Školská zařízení
 • Volnočasové aktivity
 • Zemědělství
 • Služby pro obyvatele

Území

MAS CÍNOVECKO se nachází v nejsevernější části okresu Teplice a skládá se z osmi obcí (z nichž tři – Dubí, Hrob a Košťany mají titul města):

 • Dubí
 • Háj u Duchcova
 • Hrob
 • Košťany
 • Mikulov
 • Moldava
 • Novosedlice
 • Proboštov

(untitled)

Populačně největší obcí MAS je město Dubí s počtem obyvatel přibližně osm tisíc, čtyři další obce (Košťany, Hrob, Novosedlice a Proboštov) mají počet obyvatel v rozmezí dvou až tří tisíc obyvatel. Všechny tyto obce, společně s Hájem u Duchcova, se nachází v Mostecké pánvi či na jejím okraji, zatímco nejmenší obce MAS - Mikulov a Moldava se nachází už hlouběji v Krušných horách a jejich populace se pohybuje okolo dvou set obyvatel. Významným sídlem na hřebeni Krušných hor je ještě Cínovec, který však nemá titul obce, nicméně nachází se zde důležitý hraniční přechod. Hustota zalidnění je přibližně 160 obyvatel/km2. Kdybychom však území MAS CÍNOVECKO rozdělili na horskou (Mikulov a Moldava) a pánevní oblast (zbylé obce MAS), zjistíme, že hustota zalidnění horské části činí 12 obyvatel/km2, zatímco u pánevní části to je 234 obyvatel/km2, což je hodnota typická pro silně urbanizované oblasti.

Celková rozloha MAS CÍNOVECKO: 117,6 km2 

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2014: 19 545

Naše činnosti:

 • Provádění metody LEADER
 • Servisní poradenství obcím, jejich svazkům a mikro regionům, včetně ziskových subjektů
 • Informační, organizační a jiné služby obcím, jejich svazkům a mikroregionům včetně ziskových subjektů

Partnerství LEADER

Jednotliví partneři a jejich zástupci jsou rozčleněni do zájmových skupin (viz výše) a dále jsou rozděleni dle ekonomických sektorů, přičemž žádný nesmí mít více než 49 % členství v rozhodujících orgánech.  Partnerství pracuje v tzv. zájmových skupinách. 

Přehled členů partnerství LEADER

1 Město Dubí Ruská 264,417 01 Dubí 1IČ: 002662812 Obec Háj u Duchcova Kubátova 155, 417 22 Háj u Duchcova; IČ:00266302

Číslo Zájmová skupina Sektor Adresa, IČ
I. Obce a města   Veřejný sektor  
1 Město Dubí Veřejný sektor  Ruská 264,417 01 Dubí 1
IČ: 00266281
2 Obec Háj u Duchcova Veřejný sektor  Kubátova 155, 417 22 Háj u Duchcova; IČ:00266302
3 Město Hrob Veřejný sektor  U Radnice 234, 417 04 Hrob
IČ:00266337
4 Město Košťany Veřejný sektor  Teplická 297, 417 23 Košťany
IČ: 00266400
5 Obec Mikulov Veřejný sektor  Tržní náměstí 27,419 01 Mikulov
IČ: 00266485
6 Obec Moldava Veřejný sektor  Moldava 113, 417 81 Moldava
IČ: 00266507
7 Obec Novosedlice Veřejný sektor  Trnovanská 208, 417 31 Novosedlice
IČ:00266531
8 Obec Proboštov Veřejný sektor  Náměstí Svobody 700, 417 12 Proboštov; IČ: 00266566
II. Školská zařízení Veřejný sektor  
9 Základní škola Dubí 2  Veřejný sektor Tovární 110, 417 02 Dubí 2
IČ: 72743123
10 Základní škola Novosedlice Veřejný sektor  Vrchoslavská 88, 417 31 Novosedlice
IČ: 70943788
III. Volnočasové aktivity Soukromý sektor - Právnické osoby  
11 Sdružení WAL o.s.  Soukromý sektor - Právnické osoby Luční 552, 417 31 Novosedlice
IČ: 26580110
12 FK Novosedlice Soukromý sektor - Právnické osoby  Valentýnská 231, 417 31 Novosedlice
IČ: 48317926
13 TJ Proboštov Soukromý sektor - Právnické osoby  Proboštovská 267, 417 12 Proboštov
IČ: 46070541
14 Jezdecký klub GARUDA Soukromý sektor - Právnické osoby  Cínovec 89, 417 32 Dubí – Cínovec
IČ: 70812110
15 Sbor dobrovolných hasičů Soukromý sektor - Právnické osoby  K Emance 292, 417 01 Dubí
IČ: 65640047
IV. Zemědělství Soukromý sektor - Fyzické osoby podnikající  
16 Petr Krásný – Údržba zeleně Soukromý sektor - Fyzické osoby podnikající  Náměstí Svobody 6, 417 12 Proboštov;
IČ: 46069577
17 Martex Nord s.r.o. (zemědělství) Soukromý sektor - Právnické osoby  Školní 299, 417 03 Dubí - Mstišov
IČ: 25032879
18 Ing. Stanislav Němec (zemědělství)  Soukromý sektor - Fyzické osoby podnikající Ke Zbrojnici 93, 419 01 Mikulov
IČ: 62787900
V. Služby pro obyvatele Soukromý sektor - Fyzické osoby podnikající  
19 Josef Klečka - Auto Klika (autoopravárenství) Soukromý sektor - Fyzické osoby podnikající  Josefská 364/23, 417 31 Novosedlice
IČ: 68445733
20 František Koška (opravy karosérií) Soukromý sektor - Fyzické osoby podnikající  Malodrážní 136/22, 417 31 Novosedlice;
IČ: 47763965
21 Karel Běhounek - Autoklempírna Soukromý sektor - Fyzické osoby podnikající  Hraniční 341, 417 31 Novosedlice
IČ: 13927728
22 Tomáš Zíka TZ – Interiéry Soukromý sektor - Fyzické osoby podnikající  Ruská 47/173, 417 01 Dubí
IČ: 66092141
23 Radek Seman - truhlářství Soukromý sektor - Fyzické osoby podnikající  Kpt. Jaroše 561, 417 12 Proboštov
IČ: 64027643

MAS CÍNOVECKO, o.p.s. splnila požadavky stanovené Metodikou  pro standardizaci místních akčních skupin  v programovém období 2014-2020 a  prokázala, že je schopna vykonávat činnosti stanovené ve Společném nařízení.  Osvědčení o splnění standardů MAS  obdržela MAS CÍNOVECO o.p.s. od MZe  dne 26. 11. 2015.

Kdo může být partnerem? 

1. MAS je otevřeným partnerstvím působícím na území místního partnerství  - organizační složky společnosti.  Partnery se mohou stát všechny subjekty, které naplňují podmínky uvedené v odstavcích 2 a 3.

2. Partneři MAS musí mít na území působnosti místního partnerství MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu a musí prokazatelně na daném území působit (rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci MAS)

3. Partnerem se může stát právnická i fyzická osoba podnikající i fyzická osoba, která splní podmínku uvedenou v odst. 2 a podepíše se společností Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci, po jejím předchozím schválení Valnou hromadou nebo jí delegovaným orgánem MAS.

4. Práva a povinnosti partnera 

a) Partner, resp. jeho pověřený zástupce má právo účastnit se jednání Valné hromady MAS, volit a být volen do jejích orgánů.  Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu MAS.

b) Podrobný výčet činností poskytovaných partnerovi společností prostřednictvím její organizační složky - MAS  na jedné straně a činností partnera a z nich vyplývajících povinností je rozpracován v článku III a IV Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci.

Orgány MAS CÍNOVECKO

Kromě orgánů povinně zřizovaných ze zákona o obecně prospěšných společnostech č. 24/1995 Sb. se na řízení o. p. s. a partnerství podílejí další orgány, které mají přesně vymezené kompetence ve vztahu k implementaci SCLLD. 

Organizační struktura MAS CÍNOVECKO, o.p.s. pro implementaci CLLD

struktura

Nejvyšší orgán – Valná hromada MAS

Do jeho kompetence spadá zejména: 

 • schválení Jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů MAS,  
 • nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS, 
 • zřízení povinných orgánů: rozhodovací orgán, kontrolní orgán, výběrový orgán, 
 • volba členů orgánů MAS - počet členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání, 
 • rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS,  
 • distribuce veřejných finančních prostředků - schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS,  
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS, 
 • rozhoduje o fúzi nebo zrušení MAS. 

Rozhodovací orgán

Do jeho kompetence spadá zejména: 

 • schvaluje výzvy k podávání žádostí, 
 • vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu, 
 • schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
 • svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát ročně. 

Kontrolní orgán

Do jeho kompetence patří zejména:

 • projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, 
 • dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD, 
 • nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrolovat tam obsažené údaje, 
 • svolávat mimořádné jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy MAS, 
 • kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS, 
 • zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD). 

Výběrový orgán

Do jeho kompetence spadá zejména: 

 • předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD. 

 

Aktuální složení povinných orgánů pro partnerství LEADER - MAS 

Složení výběrového orgánu zvoleného dne 21. 11 .2018        
Jméno a příjmení Subjekt Sektor Zájmová skupina Role v orgánu
Ing. Petr Pípal Město Dubí Veřejný Obce a města člen
Ing Stanislav Němec Ing. Stanislav Němec Soukromý - právnické osoby Zemědělství člen
Věra Chvátalová WAL, z.s. Soukromý - právnické osoby Volnočasové aktivity člen
Mgr Soňa Kosová Základní škola Dubí 2 Veřejný Školská zařízení  předsedkyně
Tomáš Zíka Tomáš Zíka TZ - Interiéry Soukromý - fyzické osoby podnikající  Služby pro obyvatele člen
Složení rozhodovacího orgánu zvoleného dne 13. 9. 2017        
Karel Hirsch Město Hrob Veřejný Obce a města předseda
Marta Pípalová Martex Nord s.r.o. (zemědělství) Soukromý  - Právnické osoby Zemědělství člen
Ing. Alena Chaloupková Jezdecký klub GARUDA Soukromý –Právnické osoby Volnočasové aktivity člen
Složení kontorlního orgánu zvolendého dne 21. 11. 2018        
Per Krásný Petr Krásný Soukromý - fyzické osoby podnikající  Zemědělství člen
FK Novosedlice Karel Mayerhofer Soukromý - právnické osoby Volnočasové aktivity předseda
Obec Moldava Eva Kardová Veřejný Obce a města člen