Logo - Ústecký kraj Logo - Program rozvoje venkova Logo - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

O MAS Cínovecko

12.července 2020  |   O MAS  |   Mgr. Libor Kudrna, DiS.  |   2685x  |  

MAS CÍNOVECKO, o. p. s. byla založena v roce 2008 třemi zakladateli – Obcí Proboštov, Obcí Novosedlice a Obcí Dubí.

MAS CÍNOVECKO, o.p.s. vznikla 30. dubna 2008 uzavřením zakládací smlouvy tří obcí (Dubí, Novosedlice, Proboštov). Myšlenka na založení subjektu pro řízené plánování regionálního rozvoje vznikla v roce 2003, kdy byl založen Mikroregion Cínovec sdružující obce této krušnohorské příhraniční oblasti. MAS převzala na sebe mnohé úlohy svého předchůdce, mikroregionu. Původním cílem bylo společně řešit otázky životního prostředí, negativních sociálních jevů, silného zatížení území mezinárodní kamionovou dopravou a likvidace a zpracování odpadů. V roce 2006 zpracoval mikroregion první místní rozvojovou strategii, ve které vymezil hlavní priority území: vytváření nových pracovních příležitostí, zlepšování vzhledu obcí, stavu krajiny a zachování přírodních hodnot, zlepšování dopravní a technické infrastruktury a zvyšování vzdělanosti jeho obyvatel. Tato strategie byla aktualizována v souvislosti se vznikem místní akční skupiny a jako „Integrovaná strategie rozvoje MAS CÍNOVECKO o. p. s. se stala základním dokumentem pro rozvoj území v programovém období 2007-2014. MAS také mohla zapojit i další subjekty z řad podnikatelů i neziskových organizací. Do tvorby této strategie byla v rámci veřejné diskuse zapojena většina venkovských aktérů – bydlících nebo podnikajících na území MAS. Ta se v průběhu své další činnosti stala významnou složkou při její realizaci a pomoci žadatelům a realizátorů projektů financovaných z i z regionálních, národních, ale především evropských dotačních zdrojů.

V současné době na sebe obecně prospěšná společnost váže 23 partnerů rozčleněných do pěti zájmových skupin:

 • Obce a města
 • Školská zařízení
 • Volnočasové aktivity
 • Zemědělství
 • Služby pro obyvatele
Území

MAS CÍNOVECKO se nachází v nejsevernější části okresu Teplice a skládá se z osmi obcí (z nichž tři – Dubí, Hrob a Košťany mají titul města):

 • Dubí
 • Háj u Duchcova
 • Hrob
 • Košťany
 • Mikulov
 • Moldava
 • Novosedlice
 • Proboštov

Populačně největší obcí MAS je město Dubí s počtem obyvatel přibližně osm tisíc, čtyři další obce (Košťany, Hrob, Novosedlice a Proboštov) mají počet obyvatel v rozmezí dvou až tří tisíc obyvatel. Všechny tyto obce, společně s Hájem u Duchcova, se nachází v Mostecké pánvi či na jejím okraji, zatímco nejmenší obce MAS - Mikulov a Moldava se nachází už hlouběji v Krušných horách a jejich populace se pohybuje okolo dvou set obyvatel. Významným sídlem na hřebeni Krušných hor je ještě Cínovec, který však nemá titul obce, nicméně nachází se zde důležitý hraniční přechod. Hustota zalidnění je přibližně 160 obyvatel/km2. Kdybychom však území MAS CÍNOVECKO rozdělili na horskou (Mikulov a Moldava) a pánevní oblast (zbylé obce MAS), zjistíme, že hustota zalidnění horské části činí 12 obyvatel/km2, zatímco u pánevní části to je 234 obyvatel/km2, což je hodnota typická pro silně urbanizované oblasti.

Celková rozloha MAS CÍNOVECKO: 117,6 km2

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2014: 19 545

Naše činnosti:

 • Provádění metody LEADER
 • Servisní poradenství obcím, jejich svazkům a mikro regionům, včetně ziskových subjektů
 • Informační, organizační a jiné služby obcím, jejich svazkům a mikroregionům včetně ziskových subjektů

Partnerství LEADER

Aktuální složení partnerů a členů orgánů LEADER najdete v sekci "DOKUMENTY MAS (ZDE)".

Jednotliví partneři a jejich zástupci jsou rozčleněni do zájmových skupin (viz výše) a dále jsou rozděleni dle ekonomických sektorů, přičemž žádný nesmí mít více než 49 % členství v rozhodujících orgánech. Partnerství pracuje v tzv. zájmových skupinách.

MAS CÍNOVECKO, o.p.s. splnila požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020 a prokázala, že je schopna vykonávat činnosti stanovené ve Společném nařízení. Osvědčení o splnění standardů MAS obdržela MAS CÍNOVECO o.p.s. od MZe dne 26. 11. 2015.

Kdo může být partnerem?

1. MAS je otevřeným partnerstvím působícím na území místního partnerství - organizační složky společnosti. Partnery se mohou stát všechny subjekty, které naplňují podmínky uvedené v odstavcích 2 a 3.

2. Partneři MAS musí mít na území působnosti místního partnerství MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu a musí prokazatelně na daném území působit (rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci MAS)

3. Partnerem se může stát právnická i fyzická osoba podnikající i fyzická osoba, která splní podmínku uvedenou v odst. 2 a podepíše se společností Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci, po jejím předchozím schválení Valnou hromadou nebo jí delegovaným orgánem MAS.

4. Práva a povinnosti partnera

a) Partner, resp. jeho pověřený zástupce má právo účastnit se jednání Valné hromady MAS, volit a být volen do jejích orgánů. Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu MAS.

b) Podrobný výčet činností poskytovaných partnerovi společností prostřednictvím její organizační složky - MAS na jedné straně a činností partnera a z nich vyplývajících povinností je rozpracován v článku III a IV Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci.

Orgány MAS CÍNOVECKO

Kromě orgánů povinně zřizovaných ze zákona o obecně prospěšných společnostech č. 24/1995 Sb. se na řízení o. p. s. a partnerství podílejí další orgány, které mají přesně vymezené kompetence ve vztahu k implementaci SCLLD.

Organizační struktura MAS CÍNOVECKO, o.p.s. pro implementaci CLLD


Nejvyšší orgán – Valná hromada MAS

Do jeho kompetence spadá zejména:

 • schválení Jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů MAS,
 • nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS,
 • zřízení povinných orgánů: rozhodovací orgán, kontrolní orgán, výběrový orgán,
 • volba členů orgánů MAS - počet členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání,
 • rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS,
 • distribuce veřejných finančních prostředků - schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,
 • rozhoduje o fúzi nebo zrušení MAS.

Rozhodovací orgán

Do jeho kompetence spadá zejména:

 • schvaluje výzvy k podávání žádostí,
 • vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu,
 • schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
 • svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát ročně.

Kontrolní orgán

Do jeho kompetence patří zejména:

 • projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
 • dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
 • nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrolovat tam obsažené údaje,
 • svolávat mimořádné jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
 • kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
 • zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD).

Výběrový orgán

Do jeho kompetence spadá zejména:

 • předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD.
WEB PRO LYŽAŘE
Webové stránky používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním s tím souhlasíte.