Menu

Připravované projekty

YEAH

(PROJEKT V PŘÍPRAVĚ) 

„YEAH –  Společně podporujeme výchovu mladých lidí k podnikání“  je nadnárodní  projekt realizovaný s podporou EAFRD (Program rozvoje venkova 2014-20, opatření LEADER 19.3.1 -  nadnárodní projekty spolupráce) partnery z Finska, České republiky a Estonska)  na jejich území s přesahem do dalších regionů.

CÍL PROJEKTU

Omezit vylidňování venkova, zejména trvalým odchodem mladých lidí do měst,  prostřednictvím posilování jejich podnikatelských dovedností a schopnosti aktivního zapojení do řešení potřeb a problémů příslušného venkovského území.

PŘEDMĚT PROJEKTU

Předmětem projektu je  výměna příkladů dobré praxe v rámci území participujících MAS a sdílení zkušeností z implementace různých přístupů k výchově dětí a mládeže a jejich přípravy na podnikání a společný vývoj a ověřování metod podpory podnikatelských   aktivit mladých lidí ve venkovském prostoru.

Aktivity projektu budou zaměřeny na rozvoj potřeb regionů  prostřednictvím   výměny zkušeností, a příkladů dobré praxe a  tvůrčích diskusí mezi pedagogickými pracovníky a dalšími venkovskými aktéry z podnikatelského prostředí  a podpora rozvoje podnikatelských dovedností u mladých lidí s využitím moderních informačních a komunikačních technologií.

Projekt bude hledat témata v následujících oblastech:

-              Jak rozvíjet a podporovat výchovu k podnikání ve venkovských  školách?

-              Jak zvýšit  zapojení dětí a mladých lidí do podnikání?

-              Jak přispět k zlepšení spolupráce mezi různými zúčastněnými stranami?

-              Jak podpořit nové příležitosti pro mládež například při prázdninových brigádách ?

-              Jak účelně zaměřit volnočasové aktivity mladých lidí pro podporu jejich vztahu k podnikání ?

-              Jak formovat myšlení a postoje mladých lidí k podnikání prostřednictvím  sociálních sítí a internetu ?

KLÍČOVÉ AKTIVITY

1. výměna příkladů nejlepší praxe  mezi partnerskými územními v oblasti  výchovy mladých lidí k podnikání, jakož i činností center pro trávení volného času mladých lidí,

2. identifikace silných stránek území partnerských MAS v oblasti podnikání a hledání nejúčinnějších forem zapojení mladých lidí do ekonomických aktivit v příslušných územích, včetně spolupráce a vytváření sítí

3. podpora  nadnárodní výměny mezi partnerskými regiony, s cílem výměny zkušeností a vytvoření příležitostí vzájemného učení se od sebe navzájem a zviditelnění zainteresovaných regionů.

4. sdílení stávajících projektů a modelů, které nabízejí unikátní a inovativní výsledky, interakci s místním společenstvím nebo jiným způsobem – opakovatelné osvědčené postupy využitelné i dalšími partnery. 

5. rozvoj efektivních metod výchovy mladých pro podnikání, vzájemná výměna a organizace pracovních táborů.

 

VĚCNÉ A ČASOVÉ ETAPY REALIZACE PROJEKTU

1. etapa: Pracovní konference pedagogických pracovníků a zainteresovaných venkovských aktérů „Podpora podnikání mladých lidí ve venkovských oblastech“

Termín: březen/2018  (6 dnů)

Místo konání: Estonsko

2. etapa:  Mládežnický tábor Karvia + workshop  

Termín: první týden srpen 2018

Místo konání: Finsko, Karvia (www.karvia.fin )

3. etapa:  Hodnotící konference „Rozvoj efektivních metod  pro podporu výchovy mladých k podnikání“

               Mládežnický kemp, exkurze k vybraným podnikatelským subjektům

Termín: říjen 2018

Místo konání: Česká republika

4.  Zpracování tiskového výstupu – publikace příkladů dobré praxe a doporučení

     500 ks, A5, 50-60 stran.

Termín: práce na publikaci:  po celou dobu realizace projektu

            vydání publikace:    leden 2019

Místo realizace: bude určeno podle výsledku výběrového řízení na dodavatele

V současné době připravujeme žádost o podporu, zahájení realizace projektu předpokládáme v prvním čtvrtletí příštího roku. Přivítáme všechny vaše náměty a připomínky k uvedenému zaměření projektu a především jeho struktuře a náplni jednotlivých aktivit.  V průběhu dalšího období, do schválení projektu k podpoře,  budeme vedle práce Koordinační pracovní skupiny složené ze zástupců všech partnerských MAS pravidelně organizovat na urovni naší MS pracovní workshopy za účasti všech zájemců o spolupráci. O konání těchto pracovních setkání vás budeme na našich stránkách informovat a velmi přivítáme vaší aktivní účast.